Obchodné podmienky - čokoládové fontány

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán zmluvy uzatvorenej medzi:

 Názov firmy:

Ing. Michaela Bayer

IČO: 44 848 030

DIČ: 108 16 36 171

Kontaktná a korešpondenčná adresa: Ing. Michaela Bayer, Kalinkovo 432, 900 43 Kalinkovo

(ďalej len "predávajúci")

 a kupujúcim resp. objednávateľom (ďalej len „kupujúci“), ktorej predmetom je prenájom, kúpa a predaj tovaru.

1.2. Kupujúci zaplatením zálohy alebo podpisom objednávky súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami.

2. Spôsob uzatvárania zmluvy

2.1. Kupujúci zašle objednávku prostredníctvom e-mailu, poštou alebo osobne doručí predávajúcemu. Objednávka sa stáva záväznou a zmluva je uzavretá:

- akceptovaním objednávky predávajúcim potvrdzujúcim e-mailom, ktorý zašle predávajúci kupujúcemu a obsahuje uvedené  náležitosti:

a) označenie "Potvrdenie objednávky",

b) číslo objednávky, dátum a čas objednávky,

c) údaj o objednanom tovare (názov produktu, počet kusov, cena),

d) údaj o celkovej cene za tovar,

e) údaj o cene a spôsobe doručenia a o dobe expedície,

f) údaje o objednávateľovi (dodacia adresa, fakturačná adresa),

g) prípadné poznámky k objednávke a kúpnej zmluve

- podpísaním objednávky kupujúcim a zaplatením rezervačného poplatku, ktorý predstavuje 5 €, 7 € alebo 9 € (podľa typu objednanej čokoládovej fontány).

Rezervačný poplatok nenavyšuje cenu prenájmu čokoládovej fontány, nakoľko bude odrátaný od výslednej ceny prenájmu.

Rezervačný poplatok sa uhrádza prevodom na účet do 24 hodín od potvrdenia termínu oboma stranami.

 

 

3. Storno objednávky

3.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením a to osobne, písomne, e-mailom alebo telefonicky.

V prípade stornovania záväznej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody a nákladov, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Záväznú objednávku môže kupujúci stornovať iba písomne. Pri určení dátumu zrušenia objednávky je rozhodujúci dátum doručenia písomného oznámenia o zrušení.

Pri stornovaní objednávky si predávajúci vyhradzuje právo na nárokovanie storno poplatku v nasledovnej výške:

- do 30 dní pred termínom dodania - storno poplatok vo výške 0%

- 29 - 14 dní pred termínom dodania - storno poplatok vo výške 50% z rezervačného poplatku

- 13 a menej dní pred termínom dodania - storno poplatok vo výške 100% rezervačného poplatku

3.2. Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade ak:

- objednávka nebola záväzne potvrdená t.j nebola zaplatená záloha v plnej výške,

- ak sa vyskytli závažné prekážky, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu,

- ak predávajúci zistí hrubé porušenie týchto Obchodných podmienok.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci má právo na:

- dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky,

- prípade, že plnenia predávajúceho neprebiehajú podľa obchodných podmienok je kupujúci oprávnený vykonať reklamáciu.

 4.2. Kupujúci nemá právo predmet zapožičania prenajať tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa.

4.3. Kupujúci je povinný:

- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti,

- nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

- potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,

- zapožičaný tovar vrátiť v prepravných nádobách, v ktorých boli zapožičané,

- riadne a včas zaplatiť zálohu predávajúcemu, a to v hotovosti alebo na číslo účtu predávajúceho,

- predmet zapožičania používať výhradne na účely, na ktorý je určený,

- starať sa o zapožičaný inventár tak, aby na ňom nevznikla škoda. Počas doby zapožičania zodpovedá za stratu, poškodenie, alebo zničenie zapožičaných predmetov,

- uhradiť kúpnu cenu zapožičaných predmetov v prípade straty, poškodenia, alebo zničenia kupujúcim v plnej výške,

- prenajatú čokoládovú fontánu vrátiť najneskôr do 24 hodín po uplynutí doby nájmu (v prípade víkendovej akcie 1. pracovný deň po skončení udalosti), za každý deň omeškania sa účtuje úrok z omeškania vo výške 4€, 5€ alebo 6€, podľa typu zapožičanej čokoládovej fontány, pri zasielaní poštou je rozhodujúci dátum odoslania (pečiatka pošty),

- vrátiť zapožičané čokoládové fontány čisté - je potrebné ich pred vrátením dôkladne umyť, inak bude zarátaný poplatok vo výške 5€.

5. Práva a povinnosti predávajúceho

5.1. Predávajúci je povinný:

- dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar či službu v dohodnutom množstve, kvalite a termíne,

- odovzdať kupujúcemu najneskôr v deň dodania tovaru či služby v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady,

- vrátiť zálohu kupujúcemu v plnej výške v deň vrátenia nepoškodeného zapožičaného inventáru predávajúcemu.

 5.2. Predávajúci má právo na:

- riadne a včasné zaplatenie plnej kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar,

- riadne a včasné zaplatenie zálohy od kupujúceho, a to v hotovosti alebo na číslo účtu predávajúceho,

- ponechanie si zálohy až do vrátenia zapožičaného inventáru kupujúcim,

- úhradu kúpnej ceny predmetu v prípade straty, poškodenia, alebo zničenia kupujúcim,

- nevrátenie zálohy kupujúcemu v prípade jeho stornovania už potvrdenej záväznej objednávky ako je uvedené v bode 3.1. týchto Obchodných podmienok,

- pri neprevzatí inventáru si poskytovateľ vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu ušlého zisku,

- ak zákazník nezaplatí objednávku či poplatok za porušenie obchodných podmienok v uvedenej lehote, predajca má právo a bude nútený vymáhať pohľadávku súdnou cestou. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za takto vzniknutú situáciu a v plnej výške hradí všetky náklady spojené s vymáhaním pohľadávky: súdny poplatok, trovy právneho a exekučného konania.

6. Dodacie podmienky

6.1. Službu vykonávame po celej SR. Tovar je možné prevziať a vrátiť nasledovnými spôsobmi:

- osobne (kupujúci si zabezpečuje prepravu na vlastné náklady),

- predávajúcim - vlastným automobilom (účtujeme prepravné náklady vo výške 0,25 €/km),

- slovenskou poštou – služba „Expres kuriér“ (účtujeme podľa taríf SP).

6.2. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar hneď pri jeho preberaní. V prípade, že kupujúci zistí nesúlad v stave tovaru alebo počte kusov s objednávkou, je povinný túto skutočnosť okamžite oznámiť predávajúcemu.

7. Platobné podmienky

7.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v objednávke:

- osobne,

- bezhotovostným prevodom.

 7.2. V prípade, že kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

7.3. Pri zapožičaní čokoládovej fontány MINI je potrebné zložiť zálohu 30€ a vyplatiť cenu za prenájom podľa cenníka, a to vopred na účet najneskôr do 7 dní pred termínom dodania, v prípade osobného vyzdvihnutia možnosť platby v hotovosti.

Pri zapožičaní čokoládovej fontány DUO je potrebné zložiť zálohu 50€ a vyplatiť cenu za prenájom podľa cenníka, a to vopred na účet najneskôr 7 dní pred termínom dodania, v prípade osobného vyzdvihnutia možnosť platby v hotovosti.

Pri zapožičaní čokoládovej fontány KLASIK A a KLASIK B je potrebné zložiť zálohu 50€ a vyplatiť cenu za prenájom podľa cenníka, a to vopred na účet najneskôr do 7 dní pred termínom dodania, v prípade osobného vyzdvihnutia možnosť platby v hotovosti.

Pri zapožičaní čokoládovej fontány KING je potrebné zložiť zálohu 100€ a vyplatiť cenu za prenájom podľa cenníka, a to vopred na účet najneskôr do 7 dní pred termínom dodania, v prípade osobného vyzdvihnutia možnosť platby v hotovosti.

Záloha bude vrátená po odovzdaní prenajatej fontány a po jej následnej kontrole (kontrola čistoty, funkčnosti) výlučne prevodom na bankový účet nájomcu najneskôr do 48 hod.

Uvedené ceny za prenájom sú konečné, nie sme platcami DPH. Uvedené ceny sú platné pre nájom na víkend, t.j. (pi - ne).

8. Osobné údaje a ich ochrana

 V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z. sa predávajúci zaväzuje postupovať v zmysle zákona a využívať tieto údaje len pre svoje vnútorné potreby a bude robiť všetky potrebné činnosti preto, aby tieto údaje ochránil.

 

9. Účinnosť

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 01.04.2014 a sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky. Zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený s obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.

 

v Bratislave dňa 01.04.2014